ILE ZAPŁACĘ?


PieniądzeWyższe opłaty za śmieci budzą spore emocje wśród mieszkańców miasta. Jednak z badań przeprowadzonych na grupie ponad 1,2 tys. gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wynika, że ponad 92% samorządów wybrało metodę naliczenia opłaty za śmieci w oparciu o liczbę osób w gospodarstwie.

Przeprowadzony ranking gmin wskazuje również, że ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych kształtują się w przedziale od 4 zł do 14 zł. natomiast za odbiór odpadów zmieszanych w przedziale od 8 zł do 26 zł1.

A jak to wygląda w przypadku Miasta Grybów?

Ponad 30 % badanych gmin na terenie kraju wybrało podobne stawki opłat, do tych, które zostały uchwalone przez Radę w naszym mieście.

Obowiązujące w Grybowie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynoszą:

przy zadeklarowaniu segregacji odpadów odpowiednio

 • 6 zł na miesiąc dla osoby, której budynek mieszkalny znajduje się w zabudowie zagrodowej2 oraz
 • 9 zł na miesiąc dla osoby zamieszkałej w pozostałych rodzajach zabudowy.

w przypadku, gdy wytwórca odpadów nie zadeklaruje chęci segregacji odpadów odpowiednio

 • 9 zł na miesiąc dla osoby, której budynek mieszkalny znajduje się w zabudowie zagrodowej 2 oraz
 • 12 zł na miesiąc dla osoby zamieszkałej w pozostałych rodzajach zabudowy.

Obowiązki właściciela nieruchomości

DeklaracjaZgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Natomiast zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Sposób ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęty w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opiera się na obowiązku właściciela nieruchomości samodzielnego obliczenia wysokości opłaty i przedstawienia wysokości tej opłaty w deklaracji. Złożenie poprawnej deklaracji powoduje, że nie jest potrzebne, ani możliwe wydanie decyzji administracyjnej o wysokości opłaty. Wydanie decyzji jest możliwe tylko w razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do zawartych w niej danych.

Harmonogram płatności

HarmonogramOsoba fizyczna lub prawna składająca deklarację zobowiązana jest uiścić opłatę w terminach wskazanych w deklaracji bez pisemnego wezwania czy zawiadomienia.

Zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały NR XXX/201/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 09 października 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybów, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Grybowa należy wnosić w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

 • za I kwartał do 15 marca,
 • za II kwartał do 15 czerwca,
 • za III kwartał do 15 września,
 • za IV kwartał do 15 grudnia.

_____
1 Źródło: Serwis Samorządowy PAP
2 Zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty