EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


! ! !  U W A G A  ! ! !

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są

B  E  Z  P  Ł  A  T  N  E

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to
oferty komercyjne.SYSTEM CEIDG

Logo CEIDGW dniu 01 lipca 2011 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną, udostępniający informacje o przedsiębiorcach. Prowadzenie CEIDG jest w gestii Ministerstwa Gospodarki.

Zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej regulują przepisy rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

Zadaniem CEIDG jest:

 • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
 • umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego te dane organu.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane:

 • firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada,
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony - dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju,
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada,
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące rodzaje działalności (PKD):

 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta,
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa,
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora,
 • informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania,
 • informacja o wszczęciu postępowania naprawczego,
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG.

Powrót do góry


WPIS DO REJESTRU

Wpis do CEIDGWniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

 1. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG; system teleinformatyczny CEIDG prześle potwierdzenie złożenia wniosku na podany przez przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej albo, jeśli wniosek okaże się niepoprawny, informację o nieprawidłowości wniosku.

Wniosek elektroniczny musi być opatrzony bezpiecznym kwalifikowanych podpisem elektronicznym lub potwierdzony darmowym Profilem Zaufanym ePUAP. System CEIDG prześle przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany przez niego adres email. Poza tym potwierdzeniem przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej CEIDG.

 1. w wybranym urzędzie gminy:

 • osobiście (z własnoręcznym podpisem);
 • poprzez wysłanie listem poleconym (własnoręczność podpisu potwierdzona notarialnie).

W przypadku złożenia wniosku o wpis w urzędzie gminy, weryfikacja jego treści pod względem formalnym i potwierdzenie przyjęcia wniosku będzie należało do urzędu gminy. W urzędzie gminy wniosek zostanie przekształcony na formę elektroniczną i przesłany do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania wniosku.

Następnie CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis odpowiednio do:

 • wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego,
 • Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG.

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

Powrót do góry


DOSTĘP DO DANYCH CEIDG

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. CEIDG udostępnia dane i informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych, tj. numeru PESEL i adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Powrót do góry


PUNKTY KONSULTACYJNE KSU PARP

Logo KSUUprzejmie informujemy, że został uruchomiony numer 22 461-42-11 - pomoc w zakresie obsługi systemu CEIDG czynny w godzinach 08:15 - 16:15.

Wsparcia przy rozpoczęciu (w tym wypełnianiu wniosku CEIDG-1) i prowadzeniu działalności gospodarczej mogą udzielić Państwu punkty konsultacyjne Krajowego Systemu Usług PARP.

 

Powrót do góry


NA SKRÓTY - WAŻNE LINKI

Powrót do góry


DRUKI DO POBRANIA


Pobierz plik PDF Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Plik PDF [56 kB]

Pobierz plik PDF Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1.
Plik PDF [224 kB]

UWAGA: Aby pobrać plik proszę kliknąć na ikonkę. Do obejrzenia zawartości plików wymagane są aplikacje zewnętrzne typu: Adobe Reader, Microsoft Office, OpenOffice itp.

_____
Źródło: CEIDG

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty