ŚRODOWISKO


Miasto Grybów leży w centralnej części Karpat Zachodnich w obniżeniu stanowiącym obszar graniczny Beskidu i Pogórza Karpackiego. Jest to mezoregion Pogórza Rożnowsko–Ciężkowickiego, geobotaniczny okręg Beskidy, w Karpackiej Krainie przyrodniczo - leśnej zlewni Dunajca, w skład której wchodzi zlewnia rzeki Białej Tarnowskiej. Bliskie sąsiedztwo Beskidów Zachodnich i Pogórza Karpackiego jest głównym atrybutem dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Góra Matulanka (473 m n.p.m.), fot. Zbigniew Ceremuga (2008)Obszar miasta leży w klimacie piętra umiarkowanie ciepłego ze średnią temperaturą roczną od 6-8 oC i sumą opadów atmosferycznych od 800-1000 mm/rok oraz piętra umiarkowanie chłodnego o średniej temperaturze od 4-6 oC i opadzie rocznym od 1000-1400 mm.

Typy pogody związane są z zaleganiem najczęściej mas powietrza pochodzenia polarno-morskiego. Rzadziej zalegają masy powietrza arktycznego.

Klimat Grybowa charakteryzuje się występowaniem wiatru halnego głównie w chłodnej porze roku od listopada do marca włącznie i dużymi jego prędkościami (od 8 m/s). Roczne opady deszczu wahają się od 767 do 850 mm. Intensywne opady atmosferyczne powstałe w ostatnich latach sprzyjały powstawaniu osuwisk.

Szczególnie niedużych, zlokalizowanych przy drogach, liniach kolejowych i potokach. Największym osuwiskiem czynnym jest obszar położony przy ul. Węgierskiej. Stanowi on zagrożenie dla drogi powiatowej oraz zlokalizowanych w pobliżu budynków mieszkalnych.

Do głównych szczytów górskich znajdujących się w najbliższym otoczeniu miasta należą:

 • Chełm (779 m n.p.m.)
 • Jaworze (880 m n.p.m.)
 • Matulanka (473 m n.p.m.)
Opis Powierzchnia [ha] Powierzchnia [%]
Teren rolniczy 1 154 68
Las i grunty leśne 362 21
Pozostałe grunty i nieużytki 184 11
Ogółem 1 700 100

Jak wynika z powyższych danych największy procent powierzchni klasyfikowany jest jako tereny rolnicze, a około 21% całkowitej powierzchni miasta zajmują lasy i tereny leśne. Lasy położone są w zasadzie na stokach najwyższych wzniesień.

Grybowska dolina, fot. Wojciech Ślusarczyk (2006)W składzie gatunkowym lasów dominuje jodła, świerk i sosna, które zajmują łącznie 95 % powierzchni drzewostanów leśnych.

Obszar Miasta Grybów nie posiada zbyt wielu form ochrony przyrody. Nie istnieją tu rezerwaty przyrody oraz parki krajobrazowe. Jedyną formę ochrony stanowi uznanie całego obszaru powiatu nowosądeckiego, w tym również Miasta Grybowa, za obszar chronionego krajobrazu.

Z uwagi na powyższe obszar naszego Miasta podlega zagospodarowaniu w sposób zapewniający uzyskanie stanu zrównoważonego rozwoju przyrodniczego środowiska naturalnego.

Zakazana jest zmiana stosunków wodnych, lokalizacja inwestycji szkodliwych dla środowiska, wypalanie traw, niszczenie zadrzewień (usuwanie drzew) oraz kształtowanie środowiska w warunkach górskich, w sposób który prowadziłyby do jego degradacji. Na terenie Miasta Grybów znajdują się 2 pomniki przyrody (dęby szypułkowe).

Pośród zwartej zabudowy centrum miasta zlokalizowany jest Park Miejski, o powierzchni 3,12 ha. Na jego terenie znajduje się staw rybny i podziemne ujęcie wody dla miasta. Stan ogólny parku jest zadowalający, jednak jest to teren o niskiej wartości przyrodniczej. Składa się na to mierny skład gatunkowy drzew, mała ilość drzew szlachetnych oraz brak starodrzewia.

Góra Chełm (779 m n.p.m.), fot. Piotr Nowak (2006)Główną rzeką miasta jest Biała zwana Tarnowską będąca dopływem Dunajca, do którego dochodzi w okolicach Tarnowa. Spadek rzeki od źródła do ujścia stanowi 4,8‰. Na rzece zlokalizowane jest powierzchniowe ujęcie wody "Równie" (jedno z trzech ujęć).

Wzdłuż doliny rzeki Białej występują złoża żwiru. Nie mają one jednak większego znaczenia i eksploatowane są tylko w ramach powszechnego korzystania z wód.

Występują również złoża gliny pochodzące z okresu czwartorzędu, eksploatowane do wyrobu ceramiki budowlanej, które nie tworzą większych nagromadzeń. Znajdują się tu również małe złoża roponośne związane głównie z warstwami krośnieńskimi.

Do większych dopływów rzeki na terenie miasta zaliczane są: potok Pławianka i Strzylawka oraz Czerwony Potok i potok Widlak. Roztopy i opady powodują wahania stanu wód i przepływów w potokach i w rzece silnie reagując zwłaszcza na intensywne opady atmosferyczne (tzw. deszcze nawalne). Duże wezbrania mają miejsce zwłaszcza w okresach wiosennych i letnich, szczególnie w latach mokrych. Najniższe średnie przepływy występują w miesiącu wrześniu.

_____
fot. 1: Góra Matulanka (473 m n.p.m.), fot. Zbigniew Ceremuga (2008)
fot. 2: Grybowska dolina, fot. Wojciech Ślusarczyk (2006)
fot. 3: Góra Chełm (779 m n.p.m.), fot. Piotr Nowak (2006)

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty